Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
เกี่ยวกับสำนักงาน >> การบริหารสำนักงาน
คณะกรรมการ(บอร์ด)

             ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กำหนดให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลประกอบด้วย
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง
(ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก)
ประธานกรรมการ
2
นายพชร อนันตศิลป์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(อธิบดีกรมธนารักษ์)
กรรมการ
3
นายสมคิด  สมศรี
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
กรรมการ
4
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กรรมการ
5
พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ)
กรรมการ
6
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
(รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง)
กรรมการ
7
นางวิยดา โชติรัตนะศิริ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
(รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
กรรมการ
8
ดร.มนัส โนนุช
ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
(รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย)
กรรมการ
9
พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการ
10
พันโท หนุน ศันสนาคม
ผู้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการ
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ พลวิชัย
ผู้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการ
12
 
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรรมการและเลขานุการ

ปรับปรุงวันที่ 4 ธันวาคม 2560


คำสำคัญ : คณะกรรมการ บอร์ด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์